Kiểm toán đầu tư xây dựng

Mục đích của việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án. Việc kiểm toán phải được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán, quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và các luật định liên quan tại Việt Nam.

Cuộc kiểm toán nhằm kiểm tra và xác nhận báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của công tác kế toán, đánh giá tính đúng đắn của các chỉ tiêu về tài sản, tiền vốn, công nợ, tính hợp pháp của các chứng từ gốc, hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu.

Cuộc kiểm toán sẽ được đối chiếu với các qui định và thông lệ về thuế để hoàn thiện bộ hồ sơ xây dựng đảm bảo việc tối ưu hóa chi phí thuế và tuân thủ các qui định hiện hành trong đầu tư. 

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sắp xếp hồ sơ quyết toán một cách khoa học. Việc này rất hữu ích đối với chủ đầu tư khi trình hồ sơ quyết toán dự án lên cấp có thẩm quyền và khi lưu trữ hồ sơ dự án đã được phê duyệt.

Nội dung kiểm toán bao gồm:

-   Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
-   Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án;
-   Thẩm tra chi phí đầu tư; chi phí không tính vào giá trị tài sản;
-   Thẩm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;
-   Thẩm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng, vật tư thiết bị thu hồi;
-   Xem xét việc thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có);
-   Xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.