Tư vấn tài chính doanh nghiệp và cá nhân

Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng qua các dịch vụ sau:

-            Tư vấn lập kế hoạch và xác định cơ cấu tài chính;

-            Tư vấn quản lý dòng tiền và vốn lưu động và gợi ý tăng dòng tiền cho kinh doanh;

-            Tư vấn lập dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư;

-            Tư vấn xây dựng các phương án huy động vốn.

Bộ phận tư vấn tài chính cá nhân sẽ hỗ trợ khách hàng cá nhân qua các dịch vụ :

-            Tư vấn cơ cấu danh mục đầu tư;

-            Kết nối nguồn vốn và danh mục đầu tư tiềm năng;

-            Phân tích cơ hội đầu tư và khuyến nghị thời điểm, qui mô đầu tư;

-            Tư vấn quản lý tài sản cá nhân. 

Chúng tôi duy trì một mạng lưới cộng tác viên gồm các chuyên gia danh tiếng trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là tư vấn tài chính và pháp lý để trợ giúp khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả nhất